UVOD U RASPRAVU O IDEOLOŠKOJ POZICIJI SLOBODNE HRVATSKE

Ideologija predstavlja skup ideja koje čine osnovu za praktične postupke ljudi, odnosno temelj neke ekonomske ili političke teorije koju zastupa neka grupa ili pojedinac, odnosno politička stranka. Ona opisuje način na koji pojedinac ili grupa ljudi gledaju na svijet te pruža temelj za formiranje političkog programa i njegove ciljeve.

Za zapadna demokratska društva, od 19. stoljeća pa do današnjih dana, najvažniji su utjecaj imale ideologije konzervativizma, liberalizma i socijaldemokracije. Konzervativizam je primarno usmjeren na očuvanje postojećeg političkog i društveno – ekonomskog poretka. Konzervativci se protive promjenama postojećeg stanja. Kao politička ideologija konzervativizam se oblikuje u 19. stoljeću u sukobu s liberalizmom i socijalizmom. Presudnu ulogu u nastanku konzervativizma imala je Francuska revolucija i njezin najveći kritičar Edmund Burke kojeg se smatra ocem modernog konzervativizma. Moderni konzervativizma zagovara promjene uz očuvanje svega što se kroz povijest pokazalo vrijednim. S druge pak strane, liberalizam se zalaže za što manji utjecaj države na slobodu pojedinca, a u ekonomiji za slobodno tržište. Kao politička ideologija razvija se iz prosvjetiteljstva u 17. i 18. stoljeću osobito kroz djela Montesquieua i Rousseaua, politički je uobličen u ustavnim aktima kao što su američka Deklaracija o neovisnosti (1776.) i francuska Deklaracija o pravima čovjeka i građanina (1789.). Socijaldemokracija je naziv za struju nastalu u marksističkom pokretu krajem 19. i početkom 20. stoljeća koja je smatrala da se transformacija kapitalističkog u socijalističko društvo, umjesto revolucijom, može ostvariti nizom postepenih reformi, prvenstveno poreznog sustava i socijalne politike.

Pored gore navedene podjele, u političkoj praksi, uobičajena je podjela političkih stranaka i na ljevicu, desnicu i centar. Ljevica predstavlja onaj dio ideoloških struja unutar političkog spektra koje se politički bore protiv odgovornih za ekonomsko iskorištavanje ne privilegirane većine stanovništva, dok desnica uglavnom predstavlja konzervativne struje koje su usmjerene na očuvanje postojećeg poretka, centar se zalaže za stavove koji se nalaze između ljevice i desnice te pokušava pronaći srednji put između tih dviju ideologija, odnosno sintezu slobodnog tržišta i socijalne osjetljivosti.

Promatrajući i međusobno uspoređujući relevantne političke stranke u RH prema tradicionalnoj lijevo-desnoj ideološkoj osi moguće je odrediti njihovu ideološku poziciju. HDZ, kao najveća politička stranka u RH, svoju ideološku poziciju gradi na liberalnom konzervativizmu i demokršćanstvu te se smatra strankom umjerene desnice ili desnim centrom, dok je SDP u dosadašnjem političkom djelovanju svoju ideološku poziciju gradio na pozicijama liberalizma i socijaldemokracije te se smatra strankom umjerene ljevice ili lijevim centrom. Stranke koje su se ideološki pozicionirale u centru političkog spektra su HNS, HSLS i HSS. Pored, navedenih političkih stranaka još je vrijedno istaknuti i dvije regionalne stranke. IDS kao regionalno lijevo i HDSSB kao regionalno desno orijentiranu političku stranku. Ostale političke stranke (sve stranke nastale podjelom HSP-a te Laburisti i ORaH) nisu „preživjele“ prošle parlamentarne izbore i teško će u budućnosti postati relevantni politički akteri. Živi zid nije imao ljude u vrhu stranke koji su u stanju organizacijski ustrojiti ozbiljnu političku stranku već je funkcionirao kao politička sekta koja se potpuno raspala nakon zadnjih parlamentarnih izbora, dok MOST nije ustrojen kao klasična politička stranka već kao grupa interesno povezanih oportunista koji su nesumnjivo odigrali pozitivnu epizodnu ulogu političkom životu RH prisiljavajući HDZ i SDP na unutarstranačku reformaciju (formalnu ili sadržajnu to će vrijeme pokazati).

Osim toga, političke stranke koje svoju ideološku poziciju temelje na lijevo-desnoj ideološkoj osi (poziciji) nisu u stanju niti prepoznati, a kamoli ponuditi adekvatna programska rješenja koja će na efikasan način utjecati na rješavanje ključnih probleme današnjeg društva. Naime, sve navedene političke stranke svoju differentiu specificu grade na traumatičnom povijesnom iskustvu, a ne na aktualnom trenutku. Povijesno gledano, traumatična iskustva tijekom (sa ustašama i partizanima) i nakon drugog svjetskog rata (proganjanje, diskriminacija i eliminacija politički nepodobnih) u bivšoj državi još uvijek uvelike određuje političku preferenciju birača prema desnici (HDZ-u) ili ljevici (SDP-u). Tim više što te dvije političke stranke kontinuirano podgrijavaju i izazivaju povijesne podjele kako bi u što većoj mjeri polarizirali birače i tako osigurali njihovu podršku. No, ako se odmaknemo od povijesnog iskustava (emocionalna dimenzija) i racionalno pristupimo definiranju ideoloških pozicija tih dviju političkih stranka u odnosu na aktualni trenutak nije teško uočiti da između njih ne postoje bitne ideološke, a još manje programska razlika. Naime, obje političke stranke (HDZ i SDP) ne dovode u pitanje niti su u stanju razumjeti, a kamoli ponuditi rješenja za aktualne probleme koji su posljedica prevladavajućeg društveno-ekonomskog poretka, koji se danas najčešće naziva neoliberaliza [1], a koji niti jedna od njih ne dovodi u pitanje. Neoliberalizam je kao društveno-ekonomski poredak potpuno zavladao svijetom i postao dominantna politička ideologija današnjice koju su prihvatile sve relevantne političke stranke u RH pa se stoga one ideološki ne razlikuju. Stoga je nemoguće od njih očekivati političke programe koji će utjecati na ključne generatore (uzroke) svih aktualnih problema koji su nastali kao posljedica neoliberalnog društveno-ekonomskog poretka. To su prije svega:

 • povećavanje javnog duga i socijalne nejednakosti
 • privatizacija javnih dobara
 • smanjivanje socijalnih i radničkih prava te
 • uništavanje okoliša i zdravlja ljudi.

Neoliberalni društveno – ekonomski poredak temelji svoje djelovanje na slobodnom tržištu sa što manjim udjelom državne kontrole. To ima za posljedicu stvaranje sve većeg profita u rukama malog broja ekstremno bogatih ljudi. Pri tome se ljudski rad tretira kao trošak čijim se smanjenjem povećava profit vlasnika kapitala. Pored toga, zbog stalne težnje za nižim troškovima proizvodnje koriste se biocidne tehnologije koje uzrokuju zagađivanje i uništavanje biljnog i životinjskog svijeta te zdravlja ljudi. Stalno se povećava socijalna nejednakost. Koncentracija bogatstva i moći u rukama je sve manjeg broja ljudi dok je tri i pol milijarde ljudi u svijetu gladno, bolesno i bespomoćno, a 90% njih živi pod pritiskom dugova. Stoga je krajnje vrijeme da se probudimo i zapitamo: Kako sačuvati ljudsku slobodu i opstojnost pred naletom nekontrolirane pohlepe za profitom koja nas zakonito vodi u katastrofu (nekontrolirano uništavanje okoliša, sve veći jaz između bogatih i siromašnih, terorizam, ratove). Neoliberalna paradigma postavila je ideal uspješnog čovjeka kao onog koji efikasno ostvaruje moć i bogatstvo. Takav način razmišljanja doveo je svijet do točke ekonomske, socijalne i ekološke neodrživosti te zakonito dovodi do konflikata i otvorenih sukoba. U takvom socioekonomskom okviru neophodno je naći održive načine opstojnosti čovječanstva. Mi u Slobodnoj Hrvatskoj smo uvjereni da postoje društveno prihvatljivi postupci i rješenja koji mogu dovesti do opstojnosti i blagostanja ljudi. U svojim programima predložit ćemo sustavna rješenja te postupke i konkretne mjere za rješavanje postojećih otvorenih pitanja unutar Republike Hrvatske, kao i usklađeno djelovanje sa susjedima kao i sa cijelom svjetskom zajednicom.

Stoga, neoliberalni koncept traži korjenitu promjenu vrijednosne orijentacije prema ekonomiji koja podržava razvoj i povećava kvalitetu života na zemlji. Za takav koncept društvenog razvoja potrebno je mobilizirati cjelokupni znanstveno-tehnološki, obrazovno-kulturni i informacijsko-komunikacijski potencijal te politiku doživljavati kao sposobnost efikasnog upravljanja društvenim i državnim poslovima, a ne kao vlast nad ljudima ili pak vlast manjine nad većinom. Paradigmu vladanja treba zamijeniti novom paradigmom socijalnih i gospodarskih odnosa koji su u funkciji pravednog, socijalno osjetljivog i ekonomski održivog razvoja društva. Stoga neliberalnu ideologiju treba zamijeniti novom humanističkom ideologijom koja se temelji na brizi za zajedničko dobro i u kojoj je čovjek i njegova dobrobit važnija od profita. To je ideološka pozicija na kojoj svoje političko djelovanje temelji Slobodna Hrvatska.

HUMANIZAM – IDEOLOŠKI TEMELJ SLOBODNE HRVATSKE

Humanizam (lat. humanus: ljudski, uljudan, plemenit) je sustav intelektualnih i moralnih uvjerenja koja čovjeku i njegovoj dobrobiti pridaje najvišu vrijednost. Zbog toga je u našem političkom djelovanju čovjek i njegova dobrobit uvijek na prvom mjestu. Svako čovjekovo djelovanje, a posebno političko, mora biti etički propitano. Je li ono moralno ili nije? Jer ma koliko prirodnih zakona otkrili i materijalnih bogatstava stekli, čovjekovo djelovanje gubi smisao ako nije ispunjeno brigom za druge ljude. Politika u svom izvornom značenju upućuje na brigu za javno, zajedničko, opće dobro, a ne na ono u što se danas u Hrvatskoj pretvorila: iskorištavanje javnog dobra za osobne interese privilegirane manjine. Stoga, ćemo se u svom političkom djelovanju beskompromisno zalagati za humanističke vrijednosti koje su temeljito ugrožene postojećim neoliberalnim ekonomskim konceptom, a to su:

OČUVANJE OKOLIŠA

Naša je dužnost očuvati okoliš ne samo zbog sebe, već za buduće generacije. Zagađivati, iscrpljivati i uništiti prirodu nemoralan je čin koji ugrožava čovječanstvo i cjelokupan život na zemlji. Naša je misija sačuvati naš planet od ekološkog uništenja. Za nas nema veće vrijednosti od ljudskog života, što uključuje i biljni i životinjski svijet. Ne postoji ni jedan viši cilj, individualni ili kolektivni, nacionalni ili vjerski, zbog kojeg bi vrijedilo uništiti Zemlju. Očuvati Život nama je najveća briga i dužnost. Nažalost, svjedoci smo zloupotrebe znanstvenih spoznaja i dostignuća koji pod zapovjedništvom profita bezumno uništavaju okoliš. Stoga se protivimo istraživanju i eksploataciji plina i nafte u Jadranu. Biti ćemo a priori protiv svih tako važnih odluka sve dok postoji i najmanja sumnja u nepristranost i objektivnost stručnih studija na kojima se one temelje. Stoga se niti jednoj Vladi ne smije dopustiti da tako egzistencijalno važne odluke donosi bez mišljenja građana na referendumu.

JEDNAKOST

U potpunosti afirmirati načelo jednakosti svih građana pred zakonom i jednaku pravdu za sve. Jednakost svih građana pred zakonom nužan je, ali ne i dovoljan uvjet za potpuno afirmiranje načela jednakosti. Isti kriteriji moraju se primjenjivati pri zapošljavanju, napredovanju, upisima u srednje škole i fakultete, na ispitima. Iako djeca iz različitih obitelji imaju i različite uvjete za razvoj svog potencijala, socijalna uloga demokratske države mora svima stvoriti jednake uvjete za obrazovanje i zdravlje. Stoga država mora poreznim sustavom i drugim mjerama ublažiti razlike između bogatih i siromašnih, a ne ih produbljivati kao što je to slučaj danas. Očito je da neoliberalni ekonomski model tjera zemlje na rub bankrota, građane u dužničko ropstvo, a sve s ciljem da bogati budu još bogatiji. Mi se protivimo takvom sustavu i smatramo da on nema budućnosti. Osim toga, svjedoci smo da političke elite na sve moguće načine nastoje zaobići načelo jednakosti. Protežiraju se politički podobnici (kolokvijalno nazvani uhljebi) kad god je to moguće. Uhljebništvo je toliko uzelo maha da je postalo osnovni motiv političkog djelovanja. Protiv kriterija stručnosti i sposobnosti i bez stvarnih potreba uhljebljuju se politički podobnici u javnim službama, agencijama, lokalnoj samoupravi, javnim poduzećima. Time je stvorena glomazna, skupa i neučinkovita javna uprava koja dodatno koči ekonomski razvoj zemlje i produžava recesiju. Takvom nakaradnom praksom stvorena je privilegirana vojska glasača koja svoje osobne interese štiti podržavajući uvijek iste političke stranke. S druge strane, to je kod ostalih građana stvorilo negativnu sliku o politici i političarima koju manifestiraju odustajanjem (apstiniranjem) od izbora. Time se demokracija pretvorila u svoju suprotnost – interesi manjine prevladali su interese većine. Nemoguće je stoga očekivati od političkih stranaka, koje su generirale takvo stanje, da ga i riješe. Reforma javne uprave i lokalne samouprave jedno je od ključnih problema koje postojeće političke stranke ne mogu i neće riješiti jer time rade protiv interesa onih koji su ih izabrali (uhljebnička, privilegirana vojska).

SLOBODA

Prema liberalnoj doktrini čovjekova sloboda sastoji se u izboru između različitih mogućnosti djelovanja. Politički gledano, to znači da u demokratskim društvima svaki građanin ima pravo izabrati između različitih političkih opcija. To pravo, na sreću, još nije ugroženo. Međutim, ozbiljno je ugroženo pravo na istinitu i potpunu informaciju svim političkim strankama pa se postavlja pitanje da li birač uistinu slobodno bira. Uz jednostrane, cenzurirane, nepotpune i lažne informacije kojima ga se sustavno obmanjuje, birač slobodno bira opciju koju sasvim sigurno ne bi odabrao da je imao priliku za istinitu i potpunu informaciju. Tako sloboda izbora ostvaruje svoj potpuni smisao jedino ako postoji i sloboda informiranja. Na žalost, danas je sloboda informiranja dovedena do neprepoznavanja. Mediji već odavno nisu ono što bi trebali biti – posrednici između istine i građana, već sredstva za podržavanje vladajuće politike i interesa krupnog kapitala u čijem su vlasništvu. Kapital je ovladao većinom medija te stvara istinu koja mu odgovara kako bi kontinuirano ostvarivao svoje interese i to na „demokratski“ način. Osim toga, još drastičnije je ugrožena sloboda golemog broja građana koji su upravo od vlasnika krupnog kapitala (bankara) dovedeni u pakao dužničkog ropstva kreditima s valutnom klauzulom. Mi smatramo da je jedino pravedno rješenje to da se svim dužnicima čiji su krediti vezani za valutnu klauzulu, ako to žele, krediti pretvore u kunske po tečaju na dan sklapanja ugovora o kreditu te da se sva preplaćena sredstva vrate uz obračun važeće zatezne kamate. Sva druga rješenja smatramo nepravednim.

SOLIDARNOST

Kriza u kojoj se danas nalazi naša država nije izazvana samo globalnim, makroekonomskim problemima, već i zbog monopola na vlast dviju najvećih stranaka i njihovih satelita koje pretežno okupljaju ljude pohlepne za vlašću, novcem i publicitetom, a manje zaokupljene brigom za sugrađane. Tako se stvorila politička kasta potpuno odvojena od naroda i njegovih briga zbog čega sve manji broj građana izlazi na izbore. Da bi se politika očistila od političara sklonih korupciji i nepotizmu, morale bi se ukinuti njihove brojne povlastice. Osim toga, unutrastranačka demokracija potpuno je dokinuta. Kritička misao i produktivni dijalog kažnjavaju se izbacivanjem iz stranaka. Poltroni i puzavaci postali su poželjni partneri za dobivanje i zadržavanje političke moći kojom se javni servis iskorištava za privatne interese. Mi želimo svojim aktivnim djelovanjem pokazati upravo suprotno – brigu za sugrađane koji nisu svojom krivnjom upali u ralje sustava koji im oduzima elementarne uvjete za dostojanstven život.

TOLERANCIJA

Ovim načelom mora se suprotstaviti mržnji, isključivosti, netrpeljivosti i svakom drugom obliku diskriminacije drugih i drugačijih. Mi u potpunosti slijedimo ovo načelo i ne prihvaća demagoške podvale koje se uporno nameću kroz režimske medije, a kojima je cilj proizvesti ideološke podjele. One služe isključivo za zamagljivanje brojnih egzistencijalnih problema i za zadržavanje političke moći po načelu podijeli pa vladaj. Stoga smo se jasno odredili kao humanistička stranka. Protiv smo i osuđujemo svaki oblik totalitarizma, bez obzira na predznak (desni ili lijevi; diskriminaciju po rasnom, klasnom ili bilo kojem drugom ključu). Nama je čovjek iznad svega i u svom političkom djelovanju svu energiju usmjerit ćemo samo na njegovu dobrobit.

PRAVEDNOST

S obzirom da načelo jednakosti pred zakonom nije jamstvo pravednosti, stoga zakoni moraju uvažavati i zdravstveni i socijalni status građana. Svi oni koji su u nepovoljnijem položaju, bilo zbog invalidnosti ili siromaštva, moraju imati zakonom određene povlastice na račun načela solidarnosti. Pravni propisi nerijetko prelaze u birokratsku manipulaciju i zloupotrebu ako nisu prožeti humanističkim duhom. Tako je za mnoge odvjetnike, bilježnike, pravnike, sveučilišne profesore, pravo samo unosno zanimanje, a ne sredstvo za postizanje pravde. Tražiti istinu i pravdu, a protiv nasilja, laži i zabluda, najviši je čovjekov cilj. Nema istinske demokracije ondje gdje se vlast upliće u pravosuđe.

U svom političkom djelovanju Slobodna Hrvatska će aktivno ukazivati na neodrživost postojećeg neoliberalnog društveno-ekonomskog poretka i na njegove posljedice (stalnom povećanju javnog duga, pogodovanju krupnom kapitalu te bankarskim, uvozničkim i ostalim interesnim skupinama). Jer takvu štetnu politika koju godinama provode HDZ, SDP i njihovi politički partneri na kraju će rezultirati potpunom rasprodajom državne imovine (desupstancijalizacijom) te siromaštvom većine građana (dehumanizacijom).

POLITIČKA DOKTRINA SLOBODNE HRVATSKE

Politička doktrina je cjelovit sustav znanstveno postavljenih, razrađenih i usvojenih principa političkog djelovanja. Za razliku od većine drugih političkih stranaka koje koriste standardne načine političkog djelovanja Slobodna Hrvatska će se u svom političkom djelovanju koristiti aktivizmom (javni mirni prosvjedi, pasivni otpor i građanski neposluh) kao bi ukazali na određene društvene probleme, štetne zakone i odluke koje donose vladajući. Građanski neposluh je postupak kojim se svjesno krši nehumani zakon, i to ne radi vlastite koristi, već da bi se upozorilo na nepravednost ili štetnost nekog zakon te tako dovelo do njegove promjene ili ukidanja. Zbog toga jer je građanski neposluh uvijek javan i nenasilan, a oni koji ga koriste ne pokušavaju izbjeći sankcije, smatramo da država ne smije kažnjavati postupke pojedinaca koji se njime koriste, jer se nepravedni zakonski propisi mogu dovesti u pitanje upravo pozivanjem na to pravo.

Pored toga Slobodna Hrvatska će svoje političko djelovanje graditi na konceptu maksimalne transparentnosti, demokratičnosti i učinkovitosti. Za učinkovitu implementaciju takvog načina vođenja stranke razvit ćemo interni informacijski sustav za registraciju članova stranke koji će biti organizirani hijerarhijski prema organizacijskim oblicima stranke (nacionalna razina, razina izbornih jedinica, županija, gradova, općina i gradskih četvrti) tako da će svaki član stranke moći direktnom demokracijom utjecati na donošenje odluka na svim razinama hijerarhijske strukture. Transparentnost će biti osigurana tako da će svi interni akti (zapisnici, odluke, pravilnici, itd.) stranke biti trenutno vidljivi svakom članu stranke. Postupno ćemo u sustav direktne demokracije otvoriti i za građane kako bi mogli izravno utjecati na kreiranje političkih odluka.

[1] Neoliberalizam kao politička filozofija (ideologija) polazi od pretpostavke da je svako uplitanje javne vlasti, odnosno države u društveno-ekonomske odnose nepoželjno i štetno. U ekonomskom području neoliberalna paradigma temelji se na poznatoj tezi praoca ekonomskog liberalizma Adama Smitha o „nevidljivoj ruci tržišta“ koja bi sama od sebe, ako je slobodna od državne intervencije, trebala savršeno voditi do ravnoteže ponude i potražnje, te  pravednih cijena i profita.

POLITIČKI PROGRAM

Najveće političke stranke (HDZ i SDP), koje pod etiketama demokršćanstva i socijaldemokracije vode ideološke ratove, u praksi provode isti neoliberalni ekonomski model koji je na korist povlaštenim društvenim skupinama, a na štetu javnog interesa. Nastavak njihove vladavine hrvatsko društvo nezaustavljivo vodi u propast, što se očituje u sljedećem:

 • stalno povećavanje javnog duga i socijalne nejednakosti
 • rasprodaje javnih dobara
 • pogodovanje uvozničkom lobiju
 • propadanje domaće proizvodnje i poljoprivrede
 • korumpirano i neefikasno pravosuđe
 • prevelika i neefikasna javna uprava
 • iseljavanje mladih ljudi
 • masovne blokade, ovrhe i deložacije
 • isključivanje struje, vode i plina te
 • poticanje ideoloških rasprava koje razjedinjavaju društvo i stvaraju dobar okvir za nastavak njihove diobe ‘plijena’.

Potpuno svjesni trenutačnog stanja u kojemu se hrvatsko društvo nalazi te smjera u kojemu se kreće, Slobodna Hrvatska je u svom političkom programu postavio osnovni cilj svog djelovanja: stvaranje pravednijeg, socijalno osjetljivog i ekonomski održivog društva, slobodnog čovjeka u slobodnoj društvenoj zajednici.

Ovaj cilj je moguće ostvariti samo s drugačijim političarima i drugačijim politikama. Za razliku od drugih političkih stranaka mi ćemo svojim aktivističko-političkim djelovanjem pokazati i dokazati vjerodostojnost te spremnost naših članova na puno veće osobne žrtve kako bi se suprotstavili postojećem sustavu koji nemilosrdno gazi običnog čovjeka jer se istinske promjene mogu ostvariti jedino promjenom postojećih, potrošenih, nevjerodostojnih političara novima, onima koji su svojim dosadašnjim radom dokazali svoje poštenje i spremnost da rade u javnom interesu.

Politički program Slobodne Hrvatske temelji se na opsežnim reformama na području ekonomske i monetarne politike, pravosuđa i uprave te drugih grana društva. To su prije svega:

REFORMA MONETARNOG SUSTAVA

Ukidanje zabrane kreditiranja javnog sektora od strane HNB-a, ukidanje valutne klauzule, uspostava realnog tečaja te niža eskontna kamatna stopa. Ovim mjerama bi se utjecalo na zaustavljanje rasta javnog duga, oslobađanje dužnika od valutnog rizika, dobivanje povoljnijih kredita za građane i poduzetnike te domaću proizvodnju učinilo konkurentnijom.

REFORMA PRAVOSUDNOG SUSTAVA

S obzirom da pravosudne institucije nisu u stanju obaviti svoju primarnu ulogu (kazneni progon počinitelja kaznenih djela korupcije i kriminala) što je rezultiralo potpunim nepovjerenjem u pravosudni sustav. Jednom riječju pravo i pravda nisu na istoj strani. Pravo je očito na strani korumpiranih političara, tajkuna i bankara, a na štetu svih ostalih građana RH.

REFORMA SOCIJALNE POLITIKE

Izmjene ovršnog zakona (zabrana ovrhe nad jedinom nekretninom, zabrana tajnih deložacija), zabrana isključenja struje, vode i plina te ukidanje RTV pretplate i svih ostalih nameta koji porobljavaju građane.

REFORMA JAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Formiranje četiri regije (Slavonska/Istočna, Sjeverna, Zapadna i Dalmatinska/Južna) + Grad Zagreb kao posebne regije. Značajno manji broj općina i gradova na temelju financijskih kapaciteta. Decentralizacija države i prenošenje značajnog djela ovlasti i sredstava sa centralne vlasti na regije te gradove i općine.

REFORMA POLITIČKOG SUSTAVA

Izmjene izbornog zakona (redefiniranje granica izbornih jedinica, spuštanje izbornog praga na 3%, sređivanje popisa birača, preferencijalno glasovanje izbor 3 zastupnika), izmjene zakona o referendumu (200.000 potpisa u 30 dana), smanjenje broja zastupnika na 10 po izbornoj jedinici te smanjenje plaća saborskim zastupnicima, tj. njezinog dovođenja u sklad s primanjima u realnom sektoru.

REVIZIJA PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

Najveća nepravda prema našim ljudima počinjen je ratnom i poratnom pretvorbom i privatizacijom. Štete nastale tim postupcima prelaze sve štete učinjena od agresora u ratovima 90-tih godina na Hrvatskom tlu. SH će stoga provesti reviziju pretvorbe i privatizacija na način i po naprijed izloženim principima. Pravda će biti zadovoljena, ljudi dovedeni u ravnopravne položaje sa svim raspoloživim ekonomskim i financijskim potencijalom koji je od privatizacije i pretvorbe preostao, a nastojat će se vratiti i sva bogatstva nezakonito iznesena iz Hrvatske.
Pored toga, predlažemo i brojne reforme u okviru poljoprivredne politike (od kojih izdvajamo zabranu GMO-a i legalizaciju uzgoja konoplje), obrazovne politike (predlažemo besplatno, odnosno potpuno javno financirano visoko obrazovanje), zdravstvene politike (odvajanje javnog zdravstva od privatnog, ukidanje dopunskog zdravstvenog osiguranja, slobodan izbor kod cijepljenja) i još puno toga.